Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Wprowadzamy kolejne projekty zmian docelowej organizacji ruchu

W ostatnim czasie wprowadziliśmy w terenie wiele projektów w tym między innymi:

„Zmiana limitu prędkości na odcinku DK 11 (ul.Strzelców Bytomskich) oraz wprowadzenie na Al.Jana Nowaka Jeziorańskiego zakazu ruchu dla rowerów i pojazdów zaprzęgowych, odcinkowego oznakowania ostrzegawczego A-18b dzikie zwierzęta”

20200716 110348Na odcinku od posesji Strzelców Bytomskich 55 - w rejonie wzniesienia między Odrzańska a Węglową, do wiaduktu kolejowego PKP na Witorze podnieśliśmy limit prędkości z 50 km/h do 70 km/h z wyłączeniem odcinków dojazdowych do ronda „NSZZ Solidarność”. Nie został podniesiony limit prędkości na odcinku od skrzyżowania z ul.Odrzańską do wzniesienia, ponieważ wyższa prędkość na nachylonym odcinku,nie zapewniłaby odpowiedniej widoczności na zatrzymanie. Taka zmiana naraziłaby kierowców i pasażerów na niebezpieczeństwo.Wprowadziliśmy zanikanie lewego pasa ruchu przed wiaduktem kolejowym20200716 105905 na Witorze na kierunku do Tarnowskich Gór - za pomocą znaków pionowych D-14 informujących o „końcu pasa ruchu”. Dodatkowo została wymalowana powierzchnia wyłączonaz ruchu, na której zamontowano wysepkę ze znakiem C-9 i słupkiem przeszkodowym U-5a. Wdrożyliśmy w ten sposób „jazdę na suwak” w miejscu, w którym przez wzrastającą liczbę samochodów tworzą się zatory. Symulacje, które przeprowadziliśmy na etapie projektowania pokazują, że „jazda na suwak” nieco upłynni ruch w tym miejsc


 20200716 114223 Wprowadziliśmy możliwość zawracania z obu wlotów ul.Strzelców Bytomskich na skrzyżowaniu z ul.Węglową poprzez wymianę w sygnalizatorach soczewek kierunkowych „w lewo” na soczewki kierunkowe „w lewo – zawrót”, co ułatwi ruch do i z ogródków działkowych i hoteli zlokalizowanych w tym rejonie.
Wprowadziliśmy także na al.Jana Nowaka Jeziorańskiego 20200714 12572020200716 114728oraz na jej łącznicach, zakaz ruchu dla rowerów i pojazdów zaprzęgowych oraz odcinkowego oznakowania ostrzegawczego A-18b „dzikie zwierzęta”.
 

20200716 11453720200716 113345W ramach tego samego projektu uporządkowaliśmy oznakowanie poziome i pionowe ciągu pieszo rowerowego po południowej stronie ul.Strzelców Bytomskich w rejonie łącznic z al.Jana Nowaka Jeziorańskiego.

 
„Zmiana oznakowania połączenia ul.Hakuby z ul.Dąbrowa Miejska z uwagi na przekwalifikowanie ul.Hakuby z drogi wewnętrznej na drogę publiczną”

20200706 11323320200706 114125W ramach projektu wykonano podporządkowanie wlotu wlotu ul.Hakuby do ul.Miejska Dąbrowa jako bezwzględny stop z uwagi na występujące warunki widoczności. Wprowadzono łamaną linię zatrzymania stop P-12 wraz z oznakowaniem P-16 (napis STOP). Przy wjeździe na ul.Przy Kopalni oraz na pozostałych bocznych wlotach dróg wewnętrznych wprowadzono oznakowanie D-52/53 (strefa ruchu).
„Uspokojenie ruchu na ul.Holeczków oraz zmiany w oznakowaniu skrzyżowania ul.Holeczków z ul.Lazarówka”

 20200717 10114920200717 101342
W ramach projektu poprawiliśmy bezpieczeństwo ruchu drogowego poprzez fizyczne wymuszenie redukcji prędkości przejazdu pojazdów przez odcinek ul.Holeczków pomiędzy ul.Lazarówka, a ul.Polną. Zaprojektowano i wprowadzono w terenie zestaw trzech progów zwalniających na odcinku ok. 150m oraz wprowadzono ostrzegawcze oznakowanie pionowe progów zwalniających wraz z ograniczeniem prędkości do 20 km/h dla obydwu kierunków ruchu. 20200717 10124220200717 102430

Wprowadzono równorzędne wloty skrzyżowania ul.Lazarówka z ul.Holeczków przy użyciu znaków ostrzegawczych A-5, a także oznakowania poziomego w postaci linii warunkowego zatrzymania P-14. 

20200717 102446Z uwagi na ograniczoną widoczność na południowym wlocie ul.Holeczków wprowadzono lustro drogowe znacząca poprawiające bezpieczeństwo na skrzyżowaniu.

 

Uspokojenie ruchu kołowego na ul.Pochyłej w Bytomiu, poprzez wprowadzenie dwóch progów zwalniających i ograniczenia na całej ulicy prędkości do 20 km/h."20200624 124849 20200624 12424920200624 124334
Na wniosek mieszkańców, na ul.Pochyłej zlokalizowanej pomiędzy ulicami Rokitnicką oraz Suchogórską wprowadziliśmy zestaw dwóch progów zwalniających oraz oznakowaliśmy je pionowymi znakami ostrzegawczymi. Ponadto na całej długości ulicy zmniejszyliśmy limit prędkości z 30km/h na 20 km/h mając równocześnie nadzieje, że spowoduje to znaczącą poprawę bezpieczeństwa na tej ulicy. 


Wyznaczenie miejsca zastrzeżonego dla osoby niepełnosprawnej przy ul.Witczaka 72 i uporządkowanie oznakowania stanowisk postojowych, a także wyznaczenie trójkąta widoczności na wlocie ul.Alojzjanów do ul.Witczaka"


Na wniosek mieszkańca wyznaczyliśmy stanowisko dla pojazdów osób niepełnosprawnych na przedłużeniu istniejących miejsc postojowych oznakowanych poziomo linią P-19. Część koperty zlokalizowano w śladzie istniejącego ciągu pieszego.

20200706 111022W celu wyeliminowania parkujących pojazdów na chodniku przy wlocie ul.Alojzjanów zaprojektowano słupki chodnikowe, celem wygrodzenia istniejącego chodnika wzdłuż krawędzi jezdni ul.Witczaka, na odcinku od przejścia dla pieszych do ul.Alojzjanów (wraz z łukiem drogi). Dodatkowo uniemożliwiono wjazd pojazdów na chodnik od strony przejścia dla pieszych poprzez rozmieszczenie słupków w poprzek chodnika.
Ponadto w celu uporządkowania parkowania wzdłuż krawędzi jezdni i wyeliminowania zastawiania przez parkujące pojazdy wjazdów do znajdujących się posesji, zaprojektowano i wykonano na zamknięciach wyznaczonych poziomo linią P-19 stanowiskach – oznakowanie powierzchni wyłączonej z ruchu. Wprowadzono także dodatkowe miejsca postojowe, bezpośrednio za przejściem dla pieszych, za skrzyżowaniem z ul.Sokoła oraz w odległości 10 metrów przed przejściem dla pieszych zlokalizowanym przed skrzyżowaniem z ul.Matejki.

Wprowadzenie słupków blokujących w rejonie połączenia dwóch odcinków ul.Hlonda (droga wewnętrzna)"20200728 115437Na wniosek Radnego Rady Miejskiej w Bytomiu zostały wprowadzone słupki chodnikowe na łuku ulicy w celu poprawy warunków bezpieczeństwa poprzez wyeliminowanie parkowania pojazdów w rejonie połączenia dwóch odcinków ul.Hlonda i tym samym zwiększenia trójkąta widoczności.Wprowadzenie słupków blokujących wzdłuż chodnika przy ul.Frenzla pomiędzy bramą wejściową do ogródków działkowych, a przejściem dla pieszych"


20200710 091444 20200710 091315W celu wyeliminowania parkowania pojazdów w miejscach do tego nie przeznaczonych, tj. na zieleńcu wprowadzono wzdłuż ul.Frenzla oraz w rejonie połączenia z bramą wejściową na teren ogródków działkowych słupki blokujące uniemożliwiające przejeżdżanie przez chodnik i parkowanie pojazdów na trawniku.