Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Zrealizowaliśmy kolejne projekty docelowych zmian organizacji ruchu

Za nami kolejny okres w którym to wprowadziliśmy w terenie wiele projektów zmieniających dotychczas obowiązującą organizację ruchu w tym m.in. następujące projekty:


1. „Wskazanie za pomocą oznakowania poziomego miejsca wyłączonego z parkowania przy przejściu dla pieszych przez ul.Żeromskiego”

Przy przejściu dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Żeromskiego z pl. Akademickim zaprojektowaliśmy oraz wprowadziliśmy powierzchnię wyłączoną z ruchu za pomocą oznakowania P-7b oraz P-21. Zaobserwowane w tym miejscu przypadki parkowania pojazdów ograniczały wzajemną widoczność pieszy – kierowca co prowadziło do niebezpiecznych sytuacji.

1. Żeromskiego

2. „Zmiana reguł podporządkowania, zwiększenie czytelności oznakowania rejonu skrzyżowania ulic Kochanowskiego - Musialika oraz zabezpieczenie przed najeżdżaniem pojazdów na chodnik przy relacji prawoskrętnej z wlotu podporządkowanego na drogę główną”

W ramach tej zmiany organizacji ruchu zaprojektowaliśmy oraz wdrożyliśmy w terenie: zmianę zasad ustąp pierwszeństwa (A-7) na wlocie podporządkowanym do ul. Musialika poprzez wprowadzenie bezwzględnego nakazu zatrzymania (B-20), wyznaczyliśmy za pomocą oznakowania poziomego linii P-4 segregującej ruch na wlocie ul. Kochanowskiego wraz z linią prowadzącą P-7a oraz linią zatrzymania P-12 i napis STOP (P-16), wyznaczyliśmy za pomocą linii krawędziowej P-7d granicy pasa ruchu od łuku wyjazdowego w ul. Musialika w kierunku promenady oraz wprowadziliśmy słupki blokujące na łuku wyjazdowym w ul. Musialika celem wyeliminowania zjawiska zajeżdżania krawędzi chodnika i jego degradacji.

2. Kochanowskiego - Musialika - 12. Kochanowskiego - Musialika - 2

3. „Wprowadzenie oznakowania poziomego segregującego ruch na wlocie podporządkowanym pl.Grunwaldzki do ul.Korfantego oraz wprowadzenie lustra drogowego celem poprawy widoczności dla relacji podporządkowanej”

W obrębie skrzyżowania pl. Grunwaldzkiego z ul. Korfantego zmieniliśmy istniejące oznakowanie A-7 na znak B-20 wraz z równoczesnym wprowadzeniem oznakowania poziomego linii P-12 oraz linii osiowej P-3b oraz P-4 w granicach asfaltowej nawierzchni wlotu podporządkowanego. Ponadto zaprojektowaliśmy i wprowadziliśmy linię krawędziową P-7a celem przedłużenia krawędzi jezdni na skrzyżowaniu oraz zmieniliśmy istniejący obszar wyłączony z ruchu celem możliwego ukierunkowania relacji podporządkowanej do drogi głównej pod kątem najbardziej zbliżonym do kąta prostego. Linię P-3b rozdzielającą kierunki ruchu na wlocie pl. Grunwaldzkiego zaprojektowaliśmy z uwagi na możliwy ruch pojazdów typu śmieciarka, które wykonując relację lewoskrętną będą przejeżdżały przez linię osiową na wlocie. Dla poprawy bezpieczeństwa na wlocie pl.Grunwaldzkiego do ul.Korfantego wprowadziliśmy lustro drogowe.

3. Plac Grunwaldzki


4. „Zmiany w oznakowaniu poziomym, pionowym oraz urządzeń BRD na ulicach: Strażacka, Piłsudskiego, Podgórna w związku z likwidacją Strażnicy przy ul.Strażackiej”

W związku z przenosinami Państwowej Straży Pożarnej do nowej siedziby koniecznym było zlikwidowanie oznakowania pionowego ostrzegawczego wraz z tablicami informującymi o możliwości wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych. Ponadto wyznaczyliśmy pas postojowy o szerokości 2,5m na jezdni po zachodniej stronie ulicy z jednoczesną likwidacją barierek na tym odcinku. Z uwagi na lokalizację szkoły przy ul. Strażackiej dwa pierwsze stanowiska w ciągu wyznaczanego pasa postojowego zaadaptowano na zastrzeżone miejsca postojowe typu kiss and ride. Dodatkowo wykonaliśmy zawężenie wlotu ul. Strażackiej do ul. Piłsudskiego z obydwu stron do szerokości 3,5m za pomocą oznakowania poziomego powierzchni wyłączonej z ruchu P-7b oraz P-21 a także urządzeń BRD w postaci słupków przeszkodowych U-5a wraz z oznakowaniem C-9/10.

4. Strażacka -14. Strażacka -2

5. „Zmiany w oznakowaniu pionowym, poziomym oraz w urządzeniach BRD celem dostosowania obowiązującej organizacji ruchu do obowiązujących przepisów dot. oznakowania dróg wewnętrznych, uspokojenia ruchu oraz ograniczenia ruchu pojazdów ciężarowych na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Pólnocno - wschodni obszar dzielnicy Bytom-Stolarzowice”

W celu poprawy warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dostosowania obecnego oznakowania do obowiązujących przepisów na drogach tworzących układ komunikacyjny, który położony jest na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej pomiędzy ulicami Żołnierska – Gombrowicza – Suchogórska wprowadziliśmy m.in. oznakowanie poziome w postaci linii warunkowego zatrzymania P-14 na skrzyżowaniach równorzędnych, wprowadziliśmy dwa progi zwalniające wraz z oznakowaniem pionowym. Wprowadziliśmy także oznakowanie D-52/53 wyznaczających granice strefy ruchu oraz ograniczenia tonażowe w postaci znaków B-5A „5t” z tabliczką o treści „Nie dotyczy: - poj. posiadających zaświadczenie wydane przez MZDiM w Bytomiu; - poj. służb miejskich; - ciągników i maszyn rolniczych”.

5. Stolarzowice -15. Stolarzowice -2

6. „Wprowadzenie wygrodzenia segmentowego oraz słupków blokujących w rejonie przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 26 przy ulicy Nickla w Bytomiu - Miechowicach”

W celu poprawy warunków bezpieczeństwa w rejonie przejścia dla pieszych zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej, wprowadziliśmy fizyczne wyeliminowanie parkowania pojazdów na chodniku, po którym odbywa się ruch dzieci uczęszczających do szkoły.

6. Nickla


7. „Wprowadzenie na u.Wiosny Ludów liniowych progów zwalniających o ograniczonej prędkości przejazdu 20 km/h wraz z oznakowaniem”

Celem fizycznego uspokojenie ruchu na ulicy położonej w obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zaprojektowaliśmy i wprowadziliśmy dla każdej z dwóch jezdni liniowe progi zwalniające o prędkości granicznej przejazdu 20km/h wraz z oznakowanie pionowym.

7. Wiosny Ludów - 17. Wiosny Ludów - 2

8. „Potrzeba ograniczenia ruchu kołowego na terenie Suchogórskiego Labiryntu Skalnego”

W ramach tego projektu wprowadziliśmy oznakowanie zakazujące ruchu pojazdów po drogach wewnętrznych w układzie komunikacyjnym Suchogórskiego Labiryntu Skalnego w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych oraz ograniczenia emisji zanieczyszczeń w granicach obszaru o znaczeniu przyrodniczo – krajobrazowym.

8. Labirynt Skalny

9. „Wprowadzenie lustra drogowego na wlocie ul.Oświęcimskiej do ul.Powstańców Śląskich”

W celu poprawy warunków bezpieczeństwa na wlocie ul.Oświęcimskiej do ul.Powstańców Śląskich zamontowaliśmy lustro drogowe poprawiające widoczność dla kierujących. Do połowy przyszłego roku planujemy w tym miejscu zmienić podporządkowanie ze znaku A-7 na znak
B-20 wraz z równoczesnym wprowadzeniem oznakowania poziomego w postaci linii P-12
i napisu P-16 (STOP).

9. Oświęcimska

Pozostałe wprowadzone przez MZDiM organizacje ruchu to:
• „Zmiany dotyczące tablic informacyjnych o zakazie ruchu pojazdów ciężarowych pow. 3,5t d.m.c. (wyłączeniem określonej grupy pojazdów) na ul.Wrocławskiej”,
• „Wprowadzenie lustra drogowego na ul.Wallisa przy wyjeździe z posesji nr 4”,
• „Wprowadzenie miejsca zastrzeżonego dla osoby niepełnosprawnej przy Placu Klasztornym”,
• „Zabezpieczenie drugiego wejścia do budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul.Strażackiej poprzez wprowadzenie wygrodzenia chodnikowego”,
• „Wprowadzenie oznakowania ograniczającego parkowanie pojazdów na odcinku ul.Tysiąclecia w rejonie nowo powstałego peronu przystankowego dla szkolnego autobusu”,
• „Zmiana w sposobie parkowania na odcinku ulicy Pułaskiego w rejonie skrzyżowania z ul.Chopina oraz wprowadzenie lustra drogowego celem poprawy wyjazdu z bramy podwórza posesji nr 9 przy ul.Chopina”.