Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347
TELEFON ALARMOWY AKCJA ZIMA POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W BYTOMIU: +48 47 851 02 15

Rozpoczyna się przebudowa ul. Dworcowej

W związku z rozpoczęciem przebudowy ul. Dworcowej, w poniedziałek 8 listopada od godz. 8.00 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu przy ul. Dworcowej. Mieszkańcy budynków zlokalizowanych przy ul. Dworcowej pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Moniuszki a Placem Wolskiego, będą mogli starać się o miejsca parkingowe na czas wyłączenia drogi z ruchu kołowego.

Nowa organizacja ruchu od 8 listopada

W pierwszym etapie realizacji rewitalizacji ul. Dworcowej, wykonawca rozpocznie prace na odcinku ul. Dworcowej od pl. Wolskiego do budynku przy ul. Dworcowej 32. Rejon robót zostanie wygrodzony, a ruch przechodniów będzie zorganizowany przy użyciu zapór drogowych i kładek dla pieszych m.in. na dojściach do posesji przez wykopy.

Wjazd od strony ul. Moniuszki pozostanie możliwy tylko dla określonej grupy użytkowników ruchu – pojazdów zaopatrzenia w określonych godzinach, pojazdów służb miejskich, pojazdów ochrony w czasie interwencji oraz pojazdów budowy.

Bezpłatny parking dla mieszkańców

Zarządcy lub właściciele budynków przy ul. Dworcowej będą mogli wystąpić do Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów o udostępnienie miejsc parkingowych dla mieszkańców i przedsiębiorców, którzy utracili możliwość parkowania pojazdów na terenie swoich posesji. Miejsca postojowe na parkingu Centrum Handlowego Agora zostaną udostępnione nieodpłatnie na czas zamknięcia dojazdu do poszczególnych posesji przy ul. Dworcowej.

Aby uzyskać karty uprawniające do nieodpłatnego parkowania samochodów osobowych na parkingu Agory, zarządcy lub właściciele budynków będą musieli złożyć stosowny wniosek o wydanie abonamentów na zastępcze miejsce postojowe. Do wniosku powinno być dołączone oświadczenie zawierające listę mieszkańców wraz z adresem nieruchomości oraz numerami rejestracyjnymi pojazdów, które do tej pory były parkowane w obrębie podwórek przylegających do posesji przy ul. Dworcowej. Oprócz tego, do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów poświadczających prawo do dysponowania nieruchomością. Abonamenty wydawane będą w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia kompletnego wniosku.

W miarę postępu frontu robót, zarządcy kolejnych budynków przy ul. Dworcowej będą mogli starać się o miejsca na parkingu Centrum Handlowego Agora.

Szczegółowych informacji na temat miejsc parkingowych udziela Dział Strefy Płatnego Parkowania Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów przy ul. Smolenia 35, pok. 218 lub pod numerem telefonu: (32) 396 97 50.