Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Zakończyliśmy remont Zabrzańskiej

zdj13W ramach przeprowadzonego remontu przeprowadziliśmy następujące roboty:

- wymieniono warstwy bitumiczne wiążącą i ścieralną przy czym górna warstwa ścieralna została odtworzona w technologii mineralno-grysowej SMA, która jest bardziej odporna na koleinowanie, od tradycyjnym mieszanek mineralno-bitumicznych. Powierzchnia remontu nawierzchni jezdni wyniosła łącznie 2850m2.

- wyremontowano ciąg chodnika znajdującego się po stronie starego stadionu na powierzchni łącznej 700m2

- wykonano nawierzchnie chodnika z mieszanek mineralno-bitumicznych na obiekcie mostowym o łącznej powierzchni 210m2,

- zabezpieczono uszkodzoną skarpę przy ciągu pieszym,

- wymieniono uszkodzone krawężniki betonowe,

- wprowadzono barierki chodnikowe zabezpieczające ruch pieszych od strony skarpy o łącznej długości 85mb,

- poszerzono chodnik w rejonie ul. Małgorzatki, jak również zapewniono właściwe odprowadzenie wód deszczowych poprzez budowę cieku,

- przeprowadzono remonty cząstkowe nawierzchni istniejących chodników z kostki betonowej od strony dworca kolejowego oraz od ul. Małgorzatki do ul. Łagiewnickiej. W ramach tych prac wymieniono uszkodzone kostki, przebrukowano zapadnięcia i nierówności w chodnikach,

- odtworzono oznakowanie poziome grubowarstwowo, co gwarantuje jego dłuższą trwałość


Poprawa bezpieczeństwa pieszych

Zadbaliśmy o równe nawierzchnie chodników, po obu stronach Zabrzańskiej, chętnie wykorzystywanych przez pieszych w drodze z i do osiedli w Szombierkach. Przez wiele lat były one w złym stanie, grożąc upadkiem.

Przypominamy, że na stworzonym ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż muru dawnego targowiska, obowiązuje zakaz zatrzymywania się i postoju. Prosimy kierowców, w trosce o nowe nawierzchnie chodników, żeby stosowali się do zakazu.

Warto zaznaczyć, że firma Orange, w ramach dobrej współpracy z MZDiM, wyremontowała studnie teletechniczne zlokalizowane w ciągach pieszych.


Udogodnienia dla rowerzystów

Dla rowerzystów wyznaczyliśmy na jezdni w kierunku dzielnicy Szombierek ciąg rowerowy. Przekierowaliśmy rowerzystów jadących w kierunku Centrum miasta na wyremontowany ciąg chodnika, który stał się ciągiem pieszo-rowerowym. Planujemy wydłużyć ciąg pieszo-rowerowy, do ulicy Łagiewnickiej. Na tym etapie nie było to możliwe z uwagi na zbyt małą szerokość chodnika. W barwie czerwonej – zwracającej uwagę, oznaczyliśmy początki i zakończenia ciągów rowerowych, które oznaczone zostały także piktogramami rowerów.

Z uwagi na stworzenie nowej infrastruktury rowerowej na tym odcinku, prosimy rowerzystów o nie korzystanie z chodnika biegnącego wzdłuż torowiska – przypominamy, że jest on objęty zakazem ruchu rowerów.


Zwiększenie widoczności pieszych przy przejściu na Małgorzatkę

Wprowadziliśmy biało-czerwone malowanie przejścia dla pieszych w rejonie ul. Małgorzatki. Przejście jest chętnie wykorzystywane przez pieszych kierujących się do z i z przystanków na Łagiewnickiej, na cmentarz i do kościoła na wzgórzu Św. Małgorzaty. Zbliża się jesień i zima, a z nią krótszy dzień, kiedy piesi, będą mniej widoczni. W związku z tym dodatkowo zostaną dobudowane lampy doświetlające przejście.


Łączna wartość prac wyniosła 399 979,72 zł brutto.

 zdj1zdj2zdj3zdj4zdj5zdj6zdj7zdj8zdj9

zdj10zdj11

zdj12zdj14zdj15zdj16zdj17zdj18

 Zdjęcia: Archiwum UM Bytom/Grzegorz Goik/MZDiM