Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Prace pielęgnacyjne w koronach drzew

aaaa1Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu informuje, że wszelkie prace (cięcia) w koronach drzew, które przekraczają wielkości określone w art. 87a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (tj.: Dz. U z 2020r., poz. 55 ze zm.), będą zgłaszane do odpowiedniego Organu (Prezydenta Miasta Bytomia lub Marszałka Województwa Śląskiego), w celu naliczenia i pobrania administracyjnej kary pieniężnej.

Zakazane i niedopuszczalne jest OGŁAWIANIE drzew, które prowadzi do ich obumierania.

Cięcia należy ograniczyć do minimum, ponieważ drzewo, osiągając właściwą dla gatunku i odmiany wysokość, przestaje rosnąć i zaczyna aktywnie redukować wielkość korony, odrzucając samoczynnie niepotrzebne gałęzie.

Usuwamy jedynie gałęzie suche, nadłamane, zainfekowane, zagrażające bezpieczeństwu.

Formujemy młode okazy drzew. W przypadku starych okazów utrzymujemy wcześniej uformowany kształt korony. Nie tniemy żywych i zdrowych gałęzi, których średnica przekracza 10 cm, ponieważ naraża to drzewa na infekcje, a w konsekwencji prowadzi do ich obumarcia.

Cięcia w koronach drzew planujemy w odpowiednich interwałach czasu, jednakże nie częściej niż w okresie co 3-4 lata.

Zbyt wysokie podcięcie korony drzewa (podkrzesywanie) zaburza statykę drzewa i powoduje przeniesienia środka ciężkości drzewa. Drzewo po takiej redukcji korony nie jest w stanie oprzeć się silnym podmuchom wiatru, co prowadzi do zagrożenia bezpieczeństwa i do jego złamania.

Zgodnie z art. 52 ustawy o ochronie przyrody okresem ochronnym ptaków jest termin od 1 marca do 15 października. W tym czasie obowiązuje bezwzględny zakaz niszczenia gniazd, ostoi i siedlisk (min. drzewa są siedliskiem), jaj oraz form młodocianych ptaków. Za zniszczenie miejsc lęgowych ptaków i lęgów ptasich dokonujący lub zlecający prace, w wyniku których naruszone zostaną powyższe nakazy, pociągnięty zostanie do odpowiedzialności karnej.

W tym okresie nie można usuwać zarówno gniazd jak również siedlisk i ostoi, chyba że zostaną wprowadzone odstępstwa od tego zakazu (zezwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody prace ziemne oraz inne prace wykonywane ręcznie, z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, wykonywane w obrębie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrębie korzeni lub pędów krzewu, przeprowadza się w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom
(art. 87a ust 1).

Art 87a ust 2 w/wym ustawy określa zakres prac w obrębie koronie drzewa, które nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu:
1) usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;
2) utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa;
3) wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa (dokumentacja
w postaci zdjęć, którą należy przechowywać przez okres 5 lat od daty wykonania zabiegu).

Jeżeli zostaną usunięte gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niż określony w ust. 2, będzie stanowiło
to uszkodzenie drzewa (art. 87a ust 4).

Oznacza to, że jeżeli w ubiegłym roku usunięte zostało 10% masy korony to w tym roku można zredukować ją już tylko o 20%.

Jeżeli zostaną usunięte gałęzi w wymiarze przekraczającym 50% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niż określony w ust. 2, będzie stanowiło
to zniszczenie drzewa (art. 87a ust 5).

Stawki wg, których obliczane są kary za uszkodzenie drzewa lub zniszczenie drzewa obliczane
są na podstawie aktualnie obowiązującego Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 03 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (tj.: Dz. U z 2017r,
poz. 1330)

Opis poszczególnych rodzajów cięć:

Cięcia sanitarne- wykonywane są ze względu na zagrożenia stwarzane przez gałęzie, które
są suche, zainfekowane, nadłamane, zawieszone.

Cięcia korygujące- wykonywane są w celu usunięcia wad budowy korony, poprawienia statyki drzewa lub przeciwdziałaniu ewentualnemu rozłamaniu poprzez cięcia korygujące gałęzi korony
w odpowiednich punktach.

Cięcia prześwietlające- wykonywane w celu przerzedzenia korony, tak aby ułatwić przenikanie światła słonecznego do wnętrza korony (właściwe przewietrzanie korony). Cięcie to jest mylnie określane jako sanitarne lub korygujące. Wycinka nie może przekroczyć 15% objętości korony, gdyż spowoduje to wtórne zagęszczenie korony.

Cięcia pielęgnacyjne- wykonywane w celu formowania koron drzew młodych. Kształtuje się wówczas koronę tak, aby uzyskać pożądany efekt, w tym ukształtowanie korony na odpowiedniej wysokości i stworzenie szkieletu, na którym będzie prawidłowo rozwijała się dojrzała korona.

Cięcia weteranizujące- wykonywane u starych drzew (obłamywanie gałęzi lub wykonywanie cięć grubych konarów, głównego przewodnika, które imitują wyłamania spowodowane działaniem sił przyrody) w celu zachowania bioróżnorodności, pozostawienia bazy pokarmowej i siedliskowej, eliminacji zagrożenia. Zachowanie starego egzemplarza drzewa jako świadka.

Cięcia można wykonywać przez cały rok. Jednak najkorzystniej jest je przeprowadzać w trakcie spoczynku zimowego drzew od miesiąca listopada do marca, przed rozpoczęciem okresu wegetacji w okresie zimowym, gdy ptaki nie zakładają lęgów.

W przypadku drzew, u których występuje „płacz wiosenny” np. brzoza, grab, klon, zaleca się wykonywanie cięcia żywych gałęzi w pełnym ulistnieniu. Dopuszcza się zmiany pory cięć "gatunków płaczących"- zależnie od warunków klimatycznych w danym roku. W każdym przypadku porę rozpoczęcia cięć wyznacza termin pełnego rozwoju liści.

Drzewa z rodziny orzechowatych takich jak: orzech, orzesznik, czy skrzydłorzech, bardzo
źle znoszą cięcia żywych gałęzi. W sytuacjach koniecznych, cięcia należy wykonywać między 15 lipca i 15 sierpnia.

Magnolie, jabłonie, śliwy, wiśnie - tniemy na wiosnę i w lecie po przekwitnieniu. Z uwagi na gumozę pestkowe drzewa – wiśnie i śliwy powinny być cięte w ostateczności.

Drzewa, które radzą sobie z cięciami: cis, modrzew, jesion, lipa, topola, wierzba, klon jesionolistny.
Drzewa źle znoszące cięcia: morwa, leszczyna turecka, buk, klon, grochodrzew, orzechy, orzeszniki, skrzydłorzechy, brzozy, kasztanowce, dęby (1), graby (2), platany, (3) robinie akacjowe (4) (te cztery gatunki znoszą źle cięcie w starym wieku), iglicznie, wszystkie iglaste z wyjątkiem modrzewi i cisów.

aaaa2

Żle wykonane cięcia- OGŁOWIENIE

aaa3